โครงการ บ้านประกายทอง หาดใหญ่

โครงการ บ้านประกายทอง หาดใหญ่

อิฐมอญโรงใหญ่ มอก.153-2540 จำนวน 13376 ก้อน

ขนส่งโดยรถเทเลอร์ 4 เทเลอร์

Visitors: 814,969