โครงการ โรงแรมตาเจีย สมุทรปราการ

โครงการ โรงแรมตาเจีย สมุทรปราการ

อิฐมอญโรงใหญ่ มอก.153-2540 จำนวน 15,300 ก้อน

ขนส่งโดยรถเทเลอร์ 2 เทเลอร์

Visitors: 801,803