บทความนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การกำหนด มอก.ในรายการประกอบแบบ


 

 

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) เป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เพื่อให้วัสดุที่นำมาใช้ในธุรกิจในอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มาตรฐาน

 

อิฐมอญ เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการได้ผลิตและขึ้นทะเบียนอิฐมอญ

ให้ได้คุณภาพขั้นต่ำของการผลิตอิฐมอญในอุตสากรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สามารถกำหนดมาตรฐานวัสดุในรายการประกอบแบบ โดยทั่วไปให้ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 2535 หรือ ระเบียบพัสดุ 2535

โดยการจะกำหนดวัสดุ หรือ กำหนดราคาวัสดุ ต้องมีวัสดุชนิดที่จะกำหนดนั้นผลิตหรือจำหน่ายในพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 3 รายจึงนำมากำหนดในรายการประกอบแบบ 

 

มอก.อิฐมอญ ในประเทศไทย มีกำหนดอยู่ 2 มาตรฐาน คือ...?

1. มอก.77-2545 อิฐมอญตัน หรือ (อิฐก่อสร้างสามัญ)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) ได้กำหนด มอก.อิฐมอญก่อสร้างสามัญหรืออิฐมอญตันก่อผนังรับน้ำหนัก กำหนดขึ้นครั้งแรกในปี 2517

และแก้ไขมาหลายครั้้งจนครั้งปัจจุบัน มอก.77-2545 ตัองมีค่าดูดซึมน้ำไม่เกิน ตามตารางข้างล่างนี้

 

 

2. มอก.153-2540 (อิฐกลวงก่อผนังไม่รับน้ำหนัก) หรืออิฐมอญรู ขนาดต่าง ๆ

สำนักงาน สมอ.ได้กำหนดให้ผู้ผลิตอิฐมอญกลวงหรืออิฐมอญมีรู ให้มีขนาดตามกำหนด และ มีค่าการดูดซึมน้ำได้ไม่เกิน ตามตารางข้างล่างนี้ 

 

 

สรุป มอก.อิฐมอญในประเทศไทย มี 2 มาตรฐาน คือ

1. มอก.77 (อิฐมอญตัน)

2. มอก 153 (อิฐมอญกลวงก่อผนังไม่รับน้ำหนัก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags : อิฐมอญอิฐมอญ3รูอิฐก่อสร้างอิฐ3รูอิฐก่อฉาบขายส่งอิฐมอญโรงงานอิฐมอญโรงงานอิฐอยุธยาอิฐแดงอิฐแดง3รูอิฐมอญแดง ,อิฐมอก,

อิฐมอญมอก ,มอก153 ,มอก77 ,อิฐแดงมอก 

 
Visitors: 814,962