อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง

บทความนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การกำหนด มอก.ในรายการประกอบแบบ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ)เป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อให้วัสดุที่นำมาใช้ในธุรกิจในอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มาตรฐาน 

อิฐมอญ ก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการได้ผลิตและขึ้นทะเบียน 

อิฐมอญให้ได้คุณภาพขั้นต่ำ ของการผลิตอิฐมอญในอุตสากรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถหนด 

มาตรฐานวัสดุในรายการประกอบแบบ โดยทั่วไปให้ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 2535 หรือ ระเบียบพัสดุ 2535

โดยการจะกำหนดวัสดุ หรือ กำหนดราคาวัสดุ ต้องมีวัสดุชนิดที่จะกำหนดนั้นผลิตหรือจำหน่ายในพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 3 รายจึงนำมากำหนดในรายการประกอบแบบ 

มอก.อิฐมอญในประเทศไทยมีกำหนดอยู่ 2 มาตรฐานคือ

1.มอก.77-2545 อิฐมอญตัน หรือ (อิฐก่อสร้างสามัญ) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ)ได้กำหนดมอก.อิฐมอญก่อสร้างสามัญหรืออิฐมอญตันก่อผนังรับน้ำหนัก กำหนดขึ้นครั้งแรกในปี 2517 และแก้ไขมาหลายครั้้งจนครั้งปัจจุบัน มอก.77-2545

-สาระสำคัญในมอก77-2545 นี้ คือ 1.1 ตัองมีค่าดูดซึมน้ำไม่เกินตามตรางล่างนี้

                                     ตรางที่ 1

2.มอก.153-2540(อิฐกลวงก่อผนังไม่รับน้ำหนัก)หรืออิฐมอญรูขนาดต่างๆ สำนักงาน สมอ.ได้กำหนดให้ผู้ผลิตอิฐมอญกลวงหรืออิฐมอญมีรู

ให้มีขนาดตามกำหนด และ มีค่าดูดซึมน้ำได้ไม่เกิน ตรางล่างนี้

  ค่าการดูดซึมน้ำไม่เกินในตรางล่างนี้

                  ตรางที่ 2

สรุป มอก.อิฐมอญในประเทศไทยมี สอง มาตรฐาน คือ

1.มอก.77(อิฐมอญตัน)

2.มอก 153(อิฐมอญกลวงก่อผนังไม่รับน้ำหนัก) 

สำหรับอิฐมอญฉางเฉินและอิฐมอญไทยเหลียงฮั้ว ได้ผลิตอิฐมอญก้อนใหญ่ และได้ส่งอิฐมอญทดสอบค่าดูดซึมน้ำและรับแรงอัด เทียบได้กับมอก.153 ดูรูปที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับมอก.153-2540 และ

จะเริ่มผลิตและจำหน่ายอิฐมอญมอก.153-2540 ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้ (ขนาด 6.50x11.00x25.00cm)

 

                                          ค่าดูดซึมน้ำไม่เกิน 16.47% 

                                  รับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 41.32 KSC (มอก.153 ไม่ได้กำหนดไว้)

ดาวน์โหลดเอกสารทดสอบ คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารทดสอบม.จุฬา คลิก

 

Visitors: 716,425