โครงการ บริษัท เพิ่มพูน รังสิต

โครงการ บริษัท เพิ่มพูน รังสิต

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS จำนวน 7200 ก้อน

ขนส่งโดยรถสิบล้อ

Visitors: 814,969