โครงการ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

โครงการ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS จำนวน 15,300 ก้อน

ขนส่งโดยรถเทเลอร์ 1 เทเลอร์

Visitors: 808,849